Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

Atsakingas darbdavio asmuo, kontaktai pasiteiravimui

Prašymų priėmimo terminas

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

(atskaičius mokesčius)

Ūkio dalies vedėjas (pareigybės lygis A2, 1 etatas).

Koordinuoja Kultūros centro ūkio dalies darbą, prižiūri ir užtikrina tinkamą Kultūros centro pastatų ir patalpų būklę, rūpinasi tinkamu darbo sąlygų įstaigos personalui užtikrinimu, aprūpina juos organizacinėmis techninėmis priemonėmis, užtikrina techninių, ūkinių, tvarkos palaikymo darbų atlikimą, kurie reikalingi tinkamam Kultūros centro funkcionavimui užtikrinti, atlieka turto inventorizavimą, darbų ir priešgaisrinės saugos instruktažus ir praktikas, vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8 343 95117;

 el. p. krkcentras@gmail.com 

 

2020-07-02

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį techninį išsilavinimą;
Išmanyti įstaigoje veikiančių inžinerinių įrenginių veikimo principus;
Žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turi išmanyti ir vykdyti pastato techninę priežiūrą, darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą, kitus norminius dokumentus, reikalingus tinkamam Kultūros centro ūkio dalies darbui užtikrinti;
Vadovaujasi LR įstatymais, poįstatyminiais ir norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais administracinį-ūkinį darbą, higienos normomis, Kultūros centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, įstaigos direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu;
Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
Moka sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; Geba valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, geba savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
Moka dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas 6 (BD dydžiais)

Kazlų Rūdos sav. administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas-ekologas (vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo funkcijas, kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti valstybinę aplinkos apsaugos politiką)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt 

Tel Nr. 8 343 68624

 

2020-07-14

paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 44741) adresu

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2 

 

Pareiginės algos koeficientas – 7,8 (BD)

Nuo 875,00 Eur, priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo darbo stažo

Vidaus ligų gydytojas arba medicinos gydytojas
(budėjimams)

 

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė

krlig2@gmail.com 

(8 343) 96 061

 

2020-07-15

Privalomas skubios medicinos pagalbos pažymėjimas, ne mažiau 36 val.

1330 eurų, neatskaičius mokesčių

Kultūrinių renginių organizatorius (pareigybės lygis A2, 1 etatas).
Organizuoja, režisuoja, veda Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimus, tradicines šventes, edukacinius renginius, masines šventes bei įvairaus pobūdžio koncertus bei kitus kultūrinius renginius;
Rengia kultūros projektų finansavimo paraiškas;
Planuoja metinius ir mėnesio renginius, rūpinasi jų reklamos sklaida. Teikia pasiūlymus Kultūros centro strateginiams ir veiklos planams.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8343 95117;

 el. p. krkcentras@gmail.com 

2020-08-07

Kultūros srities aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu.
Privalo išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes.
Išmanyti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros sritį. Žinoti kultūros projektų rengimo ir teikimo ypatybes.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas 5,49 (BD dydžiais)

Specialusis pedagogas, 1 etatas

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Direktorė Lina Laužaitienė

info@krpradine.lt  

tel. 8 (343) 95280

2020-08-31

Aukštasis išsilavinimas pagal specialios pedagogikos studijų programas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą nuo 5,2 iki 6,92 (BD dydžiais).

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt 

Tel. nr. 8 343 68624

 

2020-09-15

Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –

http://sena.kazluruda.lt/index.php?-820155664

 

Nustatytas  koeficientas            (9,0–11,37 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (995–1233 Eur)

Kazlų Rūdos sporto centro

direktorius (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-10-13

Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –

https://kazluruda.lt/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas-2020-metais/185

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 9,0  iki 11,37 (BD), priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (995–1233 Eur)

Kazlų Rūdos  sav. Plutiškių gimnazijos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

 

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt 

Tel. Nr. 8 343 68624

 

2020-10-26

Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –

https://kazluruda.lt/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas-2020-metais/185 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 9,0  iki 11,81 (BD), priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (995–1278 Eur)