KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3415 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Vaikų teisių apsaugos skyrius

Vaikų teisių apsaugos skyrius, tel. (8 343) 68 630, el. p. vaikai@kazluruda.lt 

A. Veiverytė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojų funkcijos >>  

 


 

 

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 • teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;
 • teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoti pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą;
 • bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
 • vykdo vaikų ir jaunimo teisių apsaugą  savivaldybės teritorijoje;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą ir įvaikinimą;
 • rengia ir įgyvendina (savarankiškai arba kartu su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas vaikų ir jaunimo teisių pažeidimų prevencijai gerinti;
 • organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to atlikti, gimimo registravimą;
 • suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas;
 • nustato teisės aktų nustatyta tvarka  vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;
 • organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintuoju, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos (rūpybos) vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;
 • kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Administracijos direktorių arba teismą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;
 • sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoja sudarant individualų socialinės globos planą;
 • prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir šeimynose, bei socialinės globos įstaigose, bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;
 • kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:
  • nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
  • vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
  • tėvystės nustatymo;
  • laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;
  • vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;
  • nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
  • nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
  • nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;
  • teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
  • vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
  • vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nustatant nuolatinę globa (rūpyba);
  • vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais;
  • vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos);
  • vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;
  • vaiko tėvų (ar vieno iš tėvų) nušalinimo nuo  nepilnamečiam jų vaikui  priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
 • dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:
  • ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
  • ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
  • dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;
  • dėl įvaikinimo;
  • dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
  • dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;
  • ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
  • dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu;
  • apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;
  • kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
 • įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;
 • dalyvauja Skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;
 • dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba nukentėjusiojo apklausoje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas;
 • dalyvauja ir atstovauja vaiko interesams teismo posėdžiuose nagrinėjant ginčus dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;
 • išklauso teisės aktų nustatyta tvarka vaiko nuomonę dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės jam skyrimo;
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka išvadas Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl įrašymo savivaldybėje gyvenančių šeimų  į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir išbraukimą iš jos, tvarko Savivaldybėje gyvenančių  šeimų ir jų vaikų apskaitą; 
 • teikia Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas; 
 • persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas; 
 • teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;
 • tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
 • konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
 • kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;
 • kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;
 • tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga;
 • gali duoti sutikimą, kad  rūpinamasis nepilnametis, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;
 • išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų; 
 • teikia tėvui ar motina informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų numatytais atvejais;
 • rengia pagal kompetenciją atitinkamos valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, pasitarimuose teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui metinę Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą, taip pat su jomis gali supažindinti su vaiko teisių apsauga ir jaunimo politikos įgyvendinimu susijusias valstybės, savivaldybės institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas, jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus;
 • bendradarbiauja su Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriumi, seniūnijomis, socialinės paramos centrais ir derina su jais veiksmus ir sprendimus:
  • organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;
  • teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams;
  • organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo tėvams;
  • rengiant bendrus pasitarimus socialinių globos įstaigų darbuotojams vaikų globos (rūpybos) vykdymo užtikrinimo institucijoje klausimais;
  • sprendžiant kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
 • kartu su Administracijos švietimo, juridinio skyriais, seniūnijomis, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos, jaunimo teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, jaunimo organizacijomis;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaiko teisių apsaugos ir jaunimo politikos įgyvendinimo ir valstybinės (perduotos savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos ir jaunimo funkcijos atlikimo klausimais ir teikia ministerijai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos ir jaunimo priemonių įgyvendinimo;
 • bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje ir tarptautinių ar Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
 • bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kasmet iki sausio 31 d. teikia jai statistinę informaciją pagal Socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus; socialinės globos įstaigas; šeimas, kurių atžvilgiu sprendžiami vaiko neteisėto išvežimo, priežiūros ar bendradarbiavimo teisių pažeidimo klausimai; atstovavimą vaiko interesams teismuose; kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti;
 • bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dalyvauja jos sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir seminaruose;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga - teikia jai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos stiprinimo, dalyvauja šios įstaigos sudarytų darbo grupių veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir diskusijose, susijusiuose su vaiko teisių apsaugos praktiniu įgyvendinimu;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis, formaliomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrindamas tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką;
 • koordinuoja savivaldybės jaunimo politiką ir dalyvauja jos formavime ir įgyvendinime; keičiu į šį koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 • konsultuoja jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis projektų paraiškų rengimo ir teikimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, kitiems fondams ir Savivaldybės remiamoms programoms bei projektų vykdymo klausimais;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • informuoja savivaldybės jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes apie Valstybinės jaunimo reikalų tarybos vykdomas programas, ES programą ,,Jaunimas" ir kitas programas bei fondus;
 • inicijuoja ir dalyvauja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengime, dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
 • teikia pasiūlymus  dėl lėšų ,,Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos" poreikio, dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese.
 • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę.
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir laiku pateikimą;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 •  dirba su kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora".
 • teikia pasiūlymus Administracijos Bendrajam skyriui dėl padalinio bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 •  rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • pagal kompetenciją  teisės aktų nustatyta tvarka  teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus valdymo sričiai priskirtos veiklos organizavimo ir tobulinimo klausimais;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA