KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos versija

1 versija

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, atitinkantiems Valstybinių šalpos išmokų įstatyme numatytas sąlygas, skiriamos šios valstybinės šalpos išmokos:
  - Šalpos pensijos (neįgaliems vaikams; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims; senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims);
  - Šalpos kompensacijos (asmenims, sukakusiems 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims);
  - Šalpos našlaičių pensijos (našlaičiams: iki 18 metų; besimokantiems ar studijuojantiems iki 24 metų; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems);
  - Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis).

Vykdomas iki 1995 m. sausio 1 d. paskirtų socialinių pensijų bei iki 2004 m. balandžio 1 d. paskirtų šalpos pensijų už slaugą mokėjimas.
Prašymas skirti atitinkamą šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis) Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu (jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu – per elektroninių paslaugų sistemą).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873; Žin., 2011, Nr. 155-7351);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2005, Nr. 83-3069);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-201 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3387);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-202 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų gavėjų, keičiančių gyvenamąją vietą, bylų persiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3388);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-203 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko)  ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3389).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Pasas (asmens tapatybės kortelė), arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Seniūnijos arba kito savivaldybės administracijos padalinio išduota pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos –  apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (jei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų);
4. Asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, sutuoktinio, artimo giminaičio asmens tapatybės dokumentas (jei kreipiasi vienas iš nurodytų asmenų);
5. Kai kreipiamasi dėl šalpos pensijos skyrimo priklausomai nuo aplinkybių papildomai pateikiama:
  5.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT)  ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje);
  5.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti;
  5.3. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų  asmuo  apgyvendintas  ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma  apie  tai,  kokią  dalį  šioje  įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo  asmens  išlaikymui  skiriamų  lėšų  sudaro  Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto  lėšos.  Kai  šie  asmenys  auklėjami,  mokomi ar ugdomi švietimo  sistemos  auklėjimo  įstaigose,  papildomai  pateikiama informacija,  ar  šioje  įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;
  5.4. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos pensiją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia;
6. Kai kreipiamasi dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo papildomai pateikiama:
  6.1. pažymos, įrodančios, kad neįgalus asmuo visą laiką nuo pripažinimo neįgaliu dienos buvo ir yra neįgalus, jeigu jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo neįgalumu (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje);
  6.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti;
7. Kai kreipiamasi dėl slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos papildomai pateikiama:
  7.1. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos  pažyma apie  tai,  kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo  asmens  išlaikymui  skiriamų  lėšų  sudaro  Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto  lėšos, jeigu asmuo (neatsižvelgiant į jo amžių), kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją apgyvendintas ar slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje;
8. Kai kreipiamasi dėl šalpos kompensacijos skyrimo pagal aplinkybes papildomai pateikiama:
  8.1. NDNT ir (ar) GKK išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis;
  8.2. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos kompensaciją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia;
  8.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Šalpos išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba iš valstybės registrų:
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;
4. Mokinių registras, www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja
Rita Marcinkevičienė
Tel. 8 343 68 623
El.p. rita.marcinkeviciene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Judita Simonavičienė
Tel. 8 343 68 623,
El.p. judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986):
Prašymo šalpos išmokai gauti sp-6 forma.  
Prašymo formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.
Dėl šalpos išmokos skyrimo asmeniui, nesukakusiam 18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.
Sukakusiam 18 metų asmeniui, kuriam nustatyta globa ar rūpyba, gali kreiptis ir prašymą kartu su visais reikiamais dokumentais pateikti šio asmens globėjas ar rūpintojas. Jeigu sukakusiam 18 metų asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiška negalia) ir dėl to jis negali pats kreiptis ir įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kreiptis kitą asmenį, savivaldybės administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) arba jo įgalioto savivaldybės administracijos tarnautojo sutikimu, iki nurodytam asmeniui bus nustatyta globa ar rūpyba, prašymą ir visus reikiamus dokumentus šalpos išmokai skirti gali pateikti nurodytojo asmens sutuoktinis arba artimasis giminaitis.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti pareiškėjui.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda prašymo ir dokumentų priėmimo kvitą, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Pranešimas apie prašymo gavimą ir jo vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Atsisakiusi skirti šalpos išmoką, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo privalo įteikti pareiškėjui priimto sprendimo nuorašą. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o šalpos išmokos gavėjo archyvinėje byloje paliekami šių dokumentų nuorašai.
Šalpos išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Šalpos išmoka jos gavėjo prašymu gali būti pervedama į šalpos išmokos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama pašto perlaidomis (šalpos išmokos gavėjo prašymu - pristatoma į namus) per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal šalpos išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paslaugas, susijusias su pensijų pristatymu į namus, už sutartą kainą gali teikti ir kitos įmonės konkurso tvarka.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos „Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas saugomas savivaldybės administracijos archyve.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA