KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai

Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse

 aktyvuotos neužimtos darbo vietos

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1.

Administratorius - juristas

Pagrindinės funkcijos:

1.      Rengti įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauti derybose su užsakovais ir veiklos partneriais;

2.      Kontroliuoti, ar atitinka teisinių norminių aktų reikalavimus darbo santykius reglamentuojantys dokumentai

3.      Dalyvauti, rengiant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendžiant darbo ginčus, nagrinėjant darbuotojų socialines problemas.

4.      Rengti dokumentus skolų, delspinigių, neapmokėtų vekselių išieškojimui, juos pristatyti teismui.

5.      Informuoti įmonės darbuotojus apie naujai priimtus įstatymus, jų pakeitimus ir papildymus.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

 

 

info@krenergija.lt

Tel.: +370 602 75222

2019-10-31

1.       Aukštasis teisinis išsilavinimas.

2.       Panašaus darbo patirtis.

3.       Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Windows, Microsoft Office programinis paketas, teisės aktų paieškos informacinės sistemos, teismų informacinės sistemos, elektroninių valdžios vartų sistemos, informacijos rinkmenų prieigos sistemos - juridinių asmenų registro, nekilnojamojo turto registro ir pan.);

4.       Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.

5.       Mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Nuo 650 Eur iki 880 Eur (atskaičius mokesčius),

nuo 1000 Eur iki 1400Eur (neatskaičius mokesčių)

2.

Energetikas - automatikas

1.   organizuoti racionalų ir ekonomišką elektros, šildymo sistemų įrenginių darbą

2.   Automatinio valdymo sistemų techninė priežiūra

3.   Valdymo sistemų kompiuterinės įrangos administravimas

4.   Automatikos įrangos defektų šalinimas

5.   Ataskaitų rengimas.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

 

 

info@krenergija.lt

Tel.: +370 602 75222

2019-10-31

1.     Aukštesnysis energetinis išsilavinimas

2.     Turėti kvalifikacinius pažymėjimą iki 1000v (AK)

3.     Panašaus darbo patirtis

 

Nuo 800 Eur iki 880 Eur (atskaičius mokesčius),

nuo 1260 Eur iki 1400 Eur (neatskaičius mokesčių)

3.

Šilumos specialistas karšto vandens tiekimui

1.      Šilumos ir karšto vandens tiekimo vidaus sistemų ir šiluminių mazgų eksploatacijos, pagal sudarytą darbų grafiką ir sutarties lygį, vykdymas, užtikrinant patikimą ir ekonomišką sistemų darbą tinkamą techninį būvį, pavestos dokumentacijos tvarkymas.

2.      Tinkamai vykdyti šilumos apskaitos prietaisų eksploataciją vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais;

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

 

info@krenergija.lt

Tel.: +370 602 75222

2019-10-31

1.     Aukštesnysis energetinis išsilavinimas

2.     Panašaus darbo patirtis

 

Nuo 650 Eur iki 760 Eur (atskaičius mokesčius),

 

nuo 1000 Eur iki 1200 Eur (neatskaičius mokesčių)

4.

 

Treniruoklių salės treneris (1 etatas)

(darbo pobūdis, atsižvelgiant į klientų poreikius, sudaryti treniruočių programas, išmokyti pratimų technikos ir vykdyti treniruočių proceso stebėseną)

 

Kazlų Rūdos sporto centras

 Giedrius Gorianovas, kazlurudossportocentras@gmail.com,

 tel. 8 65517400 arba

8 685 49283

2019-11-01

Aukštasis universitetinis sporto krypties išsilavinimas

 

Pareigybės lygis - A2

 

Pagrindiniai reikalavimai pretendentui:

išmanyti žmogaus anatomiją, fiziologinius, biocheminius dėsningumus amžiaus, lyties aspektu;

gebėti sudaryti treniruočių programas skirtingo amžiaus, lyties žmonėms.

Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius 500-550 Eur

5.

Virėjas, pareigybės lygis - C, (0,75 etato)

 

 

 

 

 

Kazlų Rūdos „Elmos
" mokykla-darželis

Lina Kudirkienė, Tel. Nr.(8 343) 98015, el.  paštas rastvede@mokyklaelma.lt

2019-11-06

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, Vyriausybės įsakymus, nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymo įstaigoms keliamus  maisto higienos, sveikatos saugos ir kitus su vaikų maitinimu susijusius reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

 

Nuo 312,17 iki 325,33Eur, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

6.

 

Kazlų Rūdos sporto centro direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-21

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

 

7.

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-28

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

8.

Tarnybos logopedas (toliau -logopedas) yra švietimo pagalbos specialistas.

Pareigybės lygis - A 2

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 235202.

Pareigybės paskirtis - vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams.

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)           

2019-12-31

Švietimo pagalbos specialistas, einantis tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija;

2.    turėti ne mažesnę kaip keturių metų logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;

3.    žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;

4.    išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

5.    gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

6.    turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;

7.    gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

8.    gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

9.    gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Mėnesinio darbo užmokesčio dydis,  dirbant 0,5 etato pagal nustatytą pareigybei tarnybinio atlyginimo koeficientą,

priklauso nuo darbuotojo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos.

(žr. pridedamą priedą)*

9.

Kazlų Rūdos  Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-01-07

 

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664

 

Nustatytas  koeficientas            (8,0-10,0 BD)       

 

 

 

* PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ - LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1.    Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais):

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07-6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95-7,14

7,15-7,29

7,3-7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71-7,93

7,94-8,13

8,14-8,28

2.      Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami pedagoginės psichologinės tarnybos logopedams iki 20 %.

 

 

___________________________

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA