KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai

 

Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse
aktyvuotos neužimtos darbo vietos

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

1.

Vyresniojo specialisto - biuro   administratoriaus/ės (pareigybės lygis A2, 1 etatas, terminuota darbo sutartis iki 2020 10 07 su galimybe pratęsti)

Vykdo kasdienį biuro     administratoriaus darbą (susirašinėjimas, dokumentų siuntimas, kopijavimas, pirkimų organizavimas, savalaikis kanceliarinių prekių užsakymas ir t.t.).

Organizuoja ir palaikyti normalią ofiso veiklą (biuro priežiūra, saugumas).

Vykdo pareigas, susijusias su personalo vadyba: darbo grafikų ruošimas, direktoriaus įsakymų, projektų ir kitų norminių dokumentų,

susijusių su Sekretoriato veikla, parengimas.

Vykdo mažos vertės Viešųjų pirkimų procedūras, paruošia dokumentus ir organizuoja viešuosius pirkimus.

Ruošia dokumentacijos planus, teikia suderinimui ir vykdo priežiūrą.

Teikia bendrą informaciją klientams.

Bendradarbiauja su savivaldos bei vyriausiomis LR  institucijomis, savo kompetencijos ribose.

Vykdo kitas su Kazlų Rūdos kultūros centro veikla

susijusias užduotis, pagal įstaigos vadovo numatytą poreikį.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8 343 95117;

 el. p. krkcentras@gmail.com

2019-12

-16

Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu.

(išsilavinimas vadybos, administravimo srityje bei užsienio kalbų, pripažintų ES teritorijoje žinios - privalumas)

2.

Kultūrinių renginių organizatorius (pareigybės lygis A2, 1 etatas).

Organizuoja, režisuoja, veda Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimus, tradicines šventes, edukacinius renginius, masines šventes bei įvairaus pobūdžio koncertus bei kitus kultūrinius renginius;

Rengia kultūros projektų finansavimo paraiškas; 

Planuoja metinius ir mėnesio renginius, rūpinasi jų reklamos sklaida. Teikia pasiūlymus Kultūros centro strateginiams ir veiklos planams.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8 343 95117;

 el. p. krkcentras@gmail.com

2019-12-16

Kultūros srities aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu.

Privalo išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes.

Išmanyti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros sritį. Žinoti kultūros projektų rengimo ir teikimo ypatybes.

 

3.

Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisterio (pareigybės lygis A2, 0,5 etato)

Padeda orkestro vadovui organizuoti orkestro veiklą, ruošia natas, atskirai repetuoja grupėse, teikia pasiūlymus, rekomendacijas orkestro veiklos tobulinimui ir perspektyvoms, pavaduoja orkestro vadovą, groja orkestro sudėtyje ir solo.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8 343 95117;

 el. p. krkcentras@gmail.com

2019-12-16

Muzikos srities aukštasis universitetinis išsilavinimas (gali būti baigiamųjų studijų studentas), Gebėti groti pučiamuoju instrumentu  ir skaityti orkestrinio žanro  partitūras; Išmanyti darbo specifiką su orkestrinio žanro kolektyvu, jo ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes; Gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti planus ir ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu bei raštu; Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

4.

Tarnybos logopedas (toliau -logopedas) yra švietimo pagalbos specialistas.

Pareigybės lygis - A 2

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 235202.

Pareigybės paskirtis - vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams.

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)           

2019-12-31

Švietimo pagalbos specialistas, einantis tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija;

2.    turėti ne mažesnę kaip keturių metų logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;

3.    žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;

4.    išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

5.    gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

6.    turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;

7.    gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

8.    gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

9.    gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

5.

Kazlų Rūdos  Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-01-07

 

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664

 

 

 

 

 

 

* PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ - LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1.    Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais):

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07-6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95-7,14

7,15-7,29

7,3-7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71-7,93

7,94-8,13

8,14-8,28

2.      Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami pedagoginės psichologinės tarnybos logopedams iki 20 %.

 

 

___________________________

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA