KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai
Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse aktyvuotos neužimtos darbo vietos

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1.

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" Direktorius

UAB

„Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

info@krenergija.lt

Tel. 865610547 

2019-07-24

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

Turėti darbo patirties šilumos gamybos sektoriuje arba savivaldybių įmonių valdyme  ne mažiau 3 metų;

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, VKEKK, gerai žinoti Lietuvos

Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio veiklos ir priežiūros organizavimą ir kainodarą;

Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office". Privalumas mokėti Autocad" programiniu paketu, „Mokesta";

Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

Būti susipažinusiam su bendrovės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

Išmanyti Biokuro ir kito rezervinio kuro įsigijimo būdus, Baltpool operacijas.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčius 1950 Eur, geros veiklos atveju galimas premijavimas iki dviejų mėnesių valdybos sprendimu, kitos skatinimo priemonės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Personalo administravimo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisės aktų įgyvendinimo priežiūra, atstovavimas teismuose, priimamų sprendimų teisėtumo užtikrinimas)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

Tel. 8 343 68624

2019-07-24

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

turėti ne mažesnę kaip 1 metų  teisinio darbo patirtį, dirbant biudžetinėje įstaigoje;

išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html paskelbtas

konkursas (Skelbimo Nr.42014)

Pareiginės algos koeficientas - 6,4 (BD)

Nuo 680,00 Eur, priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo darbo stažo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" ekonomistas(-ė)-personalo specialistas(-ė) (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

1.Atlikti įmonės, jos padalinių kompleksinę ūkinės finansinės veiklos analizę, daryti išvadas ir teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo įmonės vadovybei.

2.Išsiaiškinti negamybinių sąnaudų susidarymo šaltinius ir ruošti pasiūlymus jiems sumažinti.

3.Analizuoti įmonės ūkio - gamybos - finansų veiklą ir pagal apskaitos duomenis nustatyti ekonomijos šaltinius ir nuostolių priežastis.

4.Apskaičiuoti įmonės darbų įvykdymo rezultatus pagal atskirus objektus bei atliekamų darbų rūšis.

5.Apskaityti buhalterinėje apskaitoje ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Skaičiuoti įmonės pagrindinių priemonių nusidėvėjimą pagal patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos normas.

6.Dalyvauti, rengiant įmonės valdymo struktūrą. Apskaičiuoti darbo užmokesčio fondą, darbuotojų skaičių. Paskirstyti darbo užmokesčio fondą objektams, sudaryti materialinio skatinimo rodiklius.

7.Rengti ir pristatyti reikalaujamas ataskaitas nustatytais terminais finansų bei statistikos įstaigoms. Ataskaitinių duomenų susisteminimą ir pateikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

8.Šilumos ir karšto vandens kainų projektų rengimą bei derinimą su Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Mėnesinių šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimą.

9.Rengti su personalu susijusius norminius dokumentus, kontroliuoti, ar atitinka teisinių norminių aktų reikalavimus darbo santykius reglamentuojantys dokumentai.

10.Rengti darbuotojų pareiginių nuostatų projektus, dalyvauti priimant sprendimus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais, dalyvauti darbuotojų atestacijoje.

11.Nagrinėti darbuotojų darbo ir apmokėjimo, darbo normavimo ir tarifikavimo sąlygas, formas ir sistemas, įvertinti jų teisingumą ir pagrįstumą.

12.Padėti organizuoti priėmimo į pareigas konkursus, dalyvauti parenkant darbuotojus.

13.Rengti darbo sutartis, rinkti, kaupti ir tikslinti informaciją apie darbuotojus, tvarkyti darbuotojų asmens bylas.

Derinti arba rengti administracijos, struktūrinių padalinių, skyrių darbuotojų atostogų teikimo grafikus.

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

 

info@krenergija.lt

Tel.:+370 602 75222

 

 

Pateikti gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas iki 2019-08-01

 

-       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį);

-       turėti darbo patirties šilumos gamybos sektoriuje ne mažiau 1 metų;

Ekonomistas-personalo specialistas turi žinoti (išmanyti, mokėti ir gebėti taikyti):

1) valstybės ekonominę politiką;

2) Lietuvos Respublikos Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus ekonominės, finansinės veiklos srityje;

3) Europos sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimus, reglamentuojančius šilumos sektorių;

4) personalo valdymą reglamentuojančius valstybės teisės aktus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus, susijusius su jo atliekamu darbu;

5) Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

6) ekonominės analizės principus;

7) darbo organizavimo, valdymo ir ekonomikos pagrindus;

8) darbo apmokėjimo formas, darbo apmokėjimo tvarka ir dokumentaciją;

9) verslo planų rengimo būdus bei metodus;

10) ekonominės, finansinės apskaitos formas ir metodus įmonėje;

11) įmonės ūkinės finansinės veiklos analizės metodus;

12) įmonės gamybos technologiją bei darbo specifiką;

13) medžiagų ir kitų materialinių vertybių apskaitos tvarką;

14) įmonės ekonomikos rodiklių apskaitos ir analizės pateikimo tvarką;

15) darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, gamtosaugos reikalavimus.

16) Mokėti dirbti kompiuteriu, įskaitant bent vieną buhalterinės apskaitos programą (patirtis dirbant su Labbis ir Mokesta privalumas).

16) Turėti ekonometrinio modeliavimo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, bei mokėti dirbti statistinės analizės paketu SPSS. 

Turi turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija), privalumas nuosavas automobilis.

 

Atskaičius mokesčius apie 855 Eur.; neatskaičius mokesčių 1353,45 Eur.

 

4.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etatas);

ugdyti 3-5 metų vaikus pagal 4 valandų ikimokyklinio ugdymo programą

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Irena Kašauskienė,

Tel Nr.(8 343 31236) (plutiskesm@gmail.com.

2019-08-23

Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su vaikystės pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba auštasis koleginis išsilavinimas su ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Nustatytas koeficientas (4,47-6,01),

mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius nuo 410,14 iki 525,04Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

5.

Tarnybos logopedas (toliau -logopedas) yra švietimo pagalbos specialistas.

Pareigybės lygis - A 2

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 235202.

Pareigybės paskirtis - vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams, užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir uždavinių

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)           

2019-08-31

Švietimo pagalbos specialistas, einantis tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija;

2.    turėti ne mažesnę kaip keturių metų logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;

3.    žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;

4.    išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

5.    gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

6.    turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;

7.    gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

8.    gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

9.    gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

 

Mėnesinio darbo užmokesčio dydis,  dirbant 0,5 etato pagal nustatytą pareigybei tarnybinio atlyginimo koeficientą,

priklauso nuo darbuotojo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos.

(žr. pridedamą priedą)*

6.

Kazlų Rūdos sporto centro direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-21

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

7.

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-28

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

 

* PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ - LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1.  Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais):

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07-6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95-7,14

7,15-7,29

7,3-7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71-7,93

7,94-8,13

8,14-8,28

2.    Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami pedagoginės psichologinės tarnybos logopedams iki 20 %.

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA