KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3450 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius, tel. (8 343) 95 323, el. p. cms@kazluruda.lt
Adresas: M. Valančiaus g. 12, LT-69405, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.

D. Mickevičienė, vedėja
R.Martinaitienė, vyriausioji specialistė

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų funkcijos >>


CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) veiklos nuostatai (toliau tekste - Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimo tvarką.
2. Skyrius - Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui (Administracijos direktoriui), vykdantis Skyriaus kompetencijai priskirtą veiklą.
3. Skyriaus steigimą, darbuotojų pareigybes, jų skaičių, lygius ir kategorijas nustato Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuoti savivaldybės institucijų priimti vidaus administravimo teisės aktai.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.
5. Skyrius turi savo blanką su savivaldybės herbu ir pavadinimu „Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius" ir Lietuvos Respublikos herbinį antspaudą su pavadinimu „Kazlų Rūdos savivaldybės administracija * Civilinės metrikacijos skyrius."
6. Skyriaus adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus uždaviniai:
7.1. civilinės būklės aktų registravimas;
7.2. įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams.
8. Skyriaus funkcijos:
8.1. registruoja Savivaldybės gyventojų gimimus;
8.2. registruoja tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymo faktus. Pagal teismo sprendimus registruoja tėvystės paneigimo ir įvaikinimo faktus;
8.3. registruoja Savivaldybės gyventojų mirtis;
8.4. organizuoja iškilmingas santuokų ceremonijas ir jas praveda. Priima prašymus santuokoms registruoti, supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka;
8.5. registruoja santuokas;
8.6. apskaito Bažnyčioje ir užsienyje įregistruotas santuokas bei kitus civilinės būklės aktus;
8.7. įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja santuokų nutraukimo dokumentus;
8.8. ruošia bylas civilinės būklės įrašams atkurti, pakeisti, papildyti, anuliuoti, vardui, pavardei pakeisti. Pakeičia, papildo, atkuria, anuliuoja atitinkamus civilinės būklės įrašus, išduoda civilinės būklės įrašus liudijančius išrašus. Pranešimus apie civilinės būklės įrašų pakeitimus išsiunčia kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriams, Lietuvos Valstybės istorijos archyvui;
8.9. sistemina, kaupia pirmuosius civilinės būklės įrašų egzempliorius;
8.10. tvirtina civilinės būklės įrašus, civilinės būklės įrašus liudijančius išrašus bei išvadas, sudarytas asmens duomenų pakeitimo bylose;
8.11. tvarko Skyriaus archyvą;
8.12. sudaro Skyriaus bylų nomenklatūrą, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų apyrašus ir iki nustatyto termino pateikia Marijampolės apskrities archyvui paruoštus nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
8.13. registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus, Skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėja su gyventojais, Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentu, Lietuvos Respublikos Teisingumo bei Užsienio reikalų ministerijomis, Civilinės metrikacijos skyriais, teismais, antstolių kontoromis bei kitomis institucijomis;
8.14. išduoda gyventojams civilinės būklės įrašus liudijančius išrašus, pažymas apie civilinės būklės įrašų registravimą;
8.15. išrašo ir išsiunčia civilinės būklės įrašų kopijas, išrašus įstaigoms bei Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui pagal užklausimus;
8.16. vykdo valstybinės rinkliavos apskaitą;
8.17. tvarko gyventojų registrą, teikia duomenis Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui;
8.18. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
8.19. teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius;
8.20. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
8.21. tarpininkauja dėl civilinės būklės įrašų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
8.22. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
8.23. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
8.24. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
8.25. užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8.26. rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
8.27. rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
8.28. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, konsultacijas, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
8.29. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
8.30. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
8.31. ruošia atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus, naikina naikinti atrinktas bylas;
8.32. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
8.33. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
8.34. tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo, sistemina, ruošia saugojimui ir saugo Skyriaus archyve nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
8.35. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
8.36. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
8.37.parengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
8.38. orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
8.39. Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami jiems priskirtas veiklos funkcijas, turi šias teises:
9.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldos institucijų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų bei įstaigos darbuotojų Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.2. informuoti visuomenę Skyriaus veiklos klausimais;
9.3. pareikalauti iš kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyrių civilinės būklės įrašų išrašų;
9.4. gauti iš Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamento apie asmenį žinias, reikalingas registruojant civilinės būklės aktus;
9.5. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikti įstaigos vadovybei pasiūlymus Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
9.6. Skyriaus darbuotojai gali turėti ir kitų teisių, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai.
10. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami jiems priskirtas veiklos funkcijas, turi šias pareigas:
10.1. gavus įgaliojimus atstovauti Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
10.2. kelti ir tobulinti savo profesinę kvalifikaciją;
10.3. tinkamai ir laiku vykdyti pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
10.4. laiku pateikti ataskaitas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai ir Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui;
10.5. vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.6. laikytis Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos etikos ir darbo tvarkos taisyklių nuostatų;
10.7. atsakyti už teisinį civilinės būklės įrašų sudarymo teisingumą.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, jiems nustatytas veiklos funkcijas, teises, pareigas, pavaldumą, atskaitomybę ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, šie Nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai.
13. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už atskiras darbo sritis, nurodytas jų pareigybių aprašymuose.
14. Skyriaus darbuotojai, vykdydami viešojo administravimo funkcijas, bendradarbiauja su visais Administracijos struktūriniais padaliniais, struktūriniais teritoriniais padaliniais - seniūnijomis, savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, kitomis institucijomis.
15. Skyriaus vedėjas planuoja, organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už šiuose Nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą.
16. Skyriaus vedėjas rengia Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyriaus darbuotojai, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, padarę kitus nusižengimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Darbuotojas, kuris yra atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, privalo perduoti turtą, dokumentus ir reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktą Administracijos direktoriaus įsakymu nurodytam asmeniui.
19. Skyriaus veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius ir kitos institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
20. Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už jiems priskirtų funkcijų, nustatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
21. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA