KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Socialinės paslaugos skyrimas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos versija

1 versija

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos skyrimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų rūšys:
1. bendrosios;
2. specialiosios:
  2.1. socialinė priežiūra,
  2.2. socialinė globa.

Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gali kreiptis ir elektroniniu būdu.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į šias  įstaigas arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589).
2.  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571; 2007, Nr. 32-1162).
3.   Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo¹

1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti¹.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
3. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
5. Kiti dokumentai (nurodyti).

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

¹prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
7.  Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
8. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;
9. Kita (nurodyti).

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė
Virginija Radžiūnienė
Tel. 8 343 68 623
El.p. virginija.radziuniene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Judita Simonavičienė
Tel. 8 343 68 623
El.p. judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti paskiriamos:

  • Socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
  • Socialinė globa - ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis2. Per 30 kalendorinių dienų  nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui  skyrimo,3 kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui –  trumpalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – tarnyba). Jei globos namuose yra laisvų vietų ar apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmens siuntimą į globos namus išrašo savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos siuntimą išrašo tarnyba. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti,4 o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose – į asmenų eilę  ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko tarnyba. Asmens siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Tarnybos siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.5

²esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.
³savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės Globos namus,
4savivaldybės institucijos nustatytais atvejais asmuo gali būti apgyvendintas globos namuose (išskyrus valstybės globos namuose) be eilės – skubos tvarka,
5Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829)
Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)  
Prašymo-paraiškos  formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.
Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos „Socialinių paslaugų skyrimas“ teikimo aprašymas saugomas administracijos archyve.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema
Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA