KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3095 žmonių

Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2011-09-20
Iš viso apsilankė: 3943328
Šiandien apsilankė: 987
Dabar naršo: 16
 


 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

                                                            PATVIRTINTA
                                                            Kazlų Rūdos savivaldybės
                                                            administracijos direktoriaus
                                                            2010 m. liepos 13  d. 
                                                            įsakymu Nr. AT-313

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

  I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau tekste – ESK) sudaryta siekiant koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės teritorijoje.
2.Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.
3.Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.
4.Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
5.Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms  savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

II. SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS IR TEISĖS

6.Savivaldybės ESK atlieka šias funkcijas:
6.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;
6.2.svarsto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
6.3.teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;
6.4. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;
6.5.priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;
6.6.teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;
6.7.atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimo;
6.8.teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;
6.9.atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.
7. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:
7.1.gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų  ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;
7.2.priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;
7.3.teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl; prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti,, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremalioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
7.4.ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;
7.5.teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;
7.6.priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;
7.7.priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

III. SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

8.Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – savivaldybės administracijos direktorius, kai jo nėra – vienas iš savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.
9.Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.
10.Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia ESK posėdį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai savivaldybės ESK narių.
11.Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, kai jo nėra – komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas.
12.Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
13.Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.
14.Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.
15.Savivaldybės ESK pirmininkas:
 15.1.vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;
 15.2.šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;
 15.3.kontroliuoja, kaip savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;
 15.4.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
16.Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

_______________________

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

Eil. Nr.

Pareigos savivaldybės ESK

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo tel. Nr.

1

Pirmininkas

Valdas Kazlas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius

95 183

2

Narys

Deimantas Docka

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos PK viešosios policijos skyriaus viršininkas

33 108

3

Narys

Algirdas Ledas

VšĮ „Kazlų Rūdos ligoninė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

96 061

4

Narys

Remigijus Navickas

Kazlų Rūdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys

25 391

5

Narys

Algimantas Paplauskas

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kazlų Rūdos agentūros vedėjas

26 663

6

Narys

Evaldas Silickas

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ gyvenamųjų namų ir jų teritorijų priežiūros baro viršininkas ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys

95 176

7

Narys

Valius Laukaitis

Vidaus tarnybos kapitonas, Marijampolės apskrities PGV 1-osios komandos viršininkas

68 636

8

Narys

Rimantas Vokietaitis

VšĮ Kazlų Rūdos PSPC ūkio dalies vedėjas

95 054

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras
Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS" INFORMACIJA
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA