KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3291 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Švietimo skyrius

Švietimo skyrius, tel. (8 343) 68 628, el. p. svietimas@kazluruda.lt

B. Zaveckienė, vedėja
L. Matusevičienė, vyriausioji specialistė
D. Valaitienė, vyriausioji specialistė
L. Urbštienė, vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Švietimo skyriaus darbuotojų funkcijos >> 

 


 

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ir kultūros ministrų, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų tesės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą ir sportą, vykdymą;
 • organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį  suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo  užimtumą, vaikų minimalios priežiūros  priemonių vykdymą.

Skyriaus funkcijos:

 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (tolia tekste – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
 • rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo
 • dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
 • tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų
 • bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
 • organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 • organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
 • vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui atestaciją ir veiklos vertinimą;
 • organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
 • dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
 • atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;

Skyrius rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:

 

 • savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
 • savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
 • pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
 • savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
 • mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
 • asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas;
 • neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
 • savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
 • atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
 • neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
 • savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
 • rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;
 • organizuoja olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano koregavimo ir įgyvendinimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą.

 

Skyriaus kultūrinės funkcijos:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kultūros įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja kultūros plėtros klausimus savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl kultūros programų rėmimo;
 • rūpinasi savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimo procesą respublikinėse šventėse;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti kultūros srityje;
 • rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti.

Skyriaus sporto funkcijos:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • analizuoja sporto politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės sporto įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja sporto plėtros klausimus savivaldybės teritorijoje;
 • rūpinasi savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti sporto srityje;.
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus sporto programoms įgyvendinti.

 


 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA