KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3437 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Švietimo skyrius

Švietimo skyrius, tel. (8 343) 68 628, el. p. svietimas@kazluruda.lt <

B. Zaveckienė, vedėja
L. Matusevičienė, vyriausioji specialistė
D. Valaitienė, vyriausioji specialistė
L. Urbštienė, vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
A. Veiverytė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Švietimo skyriaus darbuotojų funkcijos >> 


Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;
 • organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą, kultūros įstaigų veiklą.

Skyriaus funkcijos:

 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste - AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (tolia tekste - ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
 • rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
 • tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
 • organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
 • vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;
 • organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 • dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
 • atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano koregavimo ir įgyvendinimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą.

Skyrius rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:

 • savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
 • savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
 • pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
 • savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
 • mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
 • asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas;
 • neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
 • savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
 • atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
 • neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
 • savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
 • rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;
 • organizuoja olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano koregavimo ir įgyvendinimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą.

Skyriaus kultūrinės funkcijos:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kultūros įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja kultūros plėtros klausimus Savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl kultūros programų rėmimo;
 • rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja Savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimo procesą respublikinėse šventėse;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti kultūros srityje;
 • rūpinasi profesionalaus meno sklaida Savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti.

Skyriaus sporto funkcijos:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • analizuoja sporto politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės sporto įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja sporto plėtros klausimus Savivaldybės teritorijoje;
 • rūpinasi Savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti sporto srityje;
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus sporto programoms įgyvendinti.
   

Skyriaus Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijos:

 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
 • teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • konsultuoja jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis projektų, paraiškų rengimo ir teikimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, įvairiems fondams ir Savivaldybės remiamoms programoms bei projektų vykdymo klausimais;
 • teikia informaciją Savivaldybės administracijai jaunimo politikos klausimais, bei informuoja apie organizuojamus renginius;
 • teikia pasiūlymus dėl lėšų, vaikų ir jaunimo prevencijos programoms poreikio, formuojant Savivaldybės biudžetą;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekiant įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalimis jaunimo politikos srityje, siekiant perimti ir pasidalinti užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiais;
 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis, siekiant užtikrinti, kad perduotos funkcijos jaunimo politikos srityje būtų tinkamai vykdomos,;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka renka ir teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie neaktyvius jaunus žmones Savivaldybėje;
 • kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančios atviros jaunimo erdvės veiklą, atlieka atviros jaunimo erdvės veiklos kokybės vertinimą ir teikia siūlymus dėl veiklos kokybės pagerinimo;
 • organizuoja viešus visuotinius jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) mokinių savivaldų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkimus;

 


 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA