KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Personalo administravimo ir teisės skyrius

 

Personalo administravimo ir teisės skyrius, tel. (8 343) 68 624, el. p. personalas@kazluruda.lt

S. Pečkienė, vedėja
M. Pankienė, vyriausioji specialistė
R. Liaudinskas, vyriausiasis specialistas

Personalo administravimo ir teisės skyriaus darbuotojų funkcijos >>

 


Skyriaus uždaviniai:

 • padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;
 • organizuoti įstaigoje žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
 • prižiūrėti Savivaldybės institucijose Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrinti savivaldybei pavestų Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo nuostatų įgyvendinimo procesą;
 • pagal įgaliojimus atstovauti ir ginti Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose ir kitose teisėtvarkos institucijose;
 • siekti užtikrinti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 • organizuoti ir teikti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams.

Skyriaus funkcijos:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • kartu su kitais įstaigos padaliniais atlieka įstaigos personalo sudėties, kaitos ir karjeros vystymo analizę, nustato pakitimų tendencijas, atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • konsultuoja įstaigos padalinių vadovus padalinių veiklos nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų pakeitimo ir papildymo;
 • rengia Administracijos, Savivaldybės mero institucijos darbuotojų pareigybių sąrašų projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui;
 • padeda įstaigos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja Administracijos personalo mokymus, kvalifikacijos kėlimą;
 • organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja Vertinimo komisijos darbą;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu - darbuotojo tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia įstaigos veiklos teisės aktų (darbo sutarčių, įsakymų, potvarkių, tarybos sprendimų darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, tarnybinių komandiruočių, atostogų ir kt. klausimais) projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, darbo sutarčių, pateiktų prašymų personalo klausimais registraciją;
 • organizuoja konkursus (Administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis; švietimo įstaigų vadovų ir kitų Savivaldybės tarybai pavaldžių vadovų), esant poreikiui dalyvauja Savivaldybės institucijų vadovų sudarytų konkursų komisijų darbe į Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų pareigas bei įformina konkursų dokumentus;
 • organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojų, pakaitinių valstybės tarnautojų poreikio planavimo procedūras;
 • vykdo valstybės tarnautojų tarnybos stažo Lietuvos valstybei skaičiavimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo stažo įstaigoje skaičiavimą;
 • supažindina pasirašytinai darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, padalinių nuostatais, įstaigos Darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais lokaliniais teisės aktais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia pranešimus personalo klausimais ir pateikia juos Sodrai;
 • tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų ir esant poreikiui darbuotojų darbo pažymėjimų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, prižiūri išduotų pažymėjimų galiojimą;
 • tvarko Savivaldybės administracijos, Savivaldybės mero institucijos valstybės tarnautojų registrą, teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui ir atsako už teisingą duomenų pateikimą nustatytu laiku;
 • pildo Savivaldybės mero institucijos darbuotojų, Administracijos vadovų, Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, prižiūri kitų Administracijos padalinių žiniaraščių pildymo procesą, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina padalinių atsakingų darbuotojų užpildytus žiniaraščius;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo Skyriaus parengtų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • koordinuoja studentų darbo praktikų eigą;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo procese;
 • formuoja, kaupia Administracijos, Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės mero institucijos darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą, Savivaldybės mero institucijos darbuotojus, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir prašymus;
 • rengia pažymas bei kitus dokumentus, kurių reikia įstaigos personalo asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja ir vertina pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 • formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikia juos įstaigos archyvui;
 • vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo savivaldybei nustatytas funkcijas;
 • administruoja Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo savivaldybei priskirtas funkcijas;
 • rengia Savivaldybės mobilizacijos plano projektą;
 • vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, procedūras;
 • dalyvauja formuojant įstaigos įvaizdį;
 • pagal Skyriaus kompetenciją padeda įstaigos vadovui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • padeda įstaigos vadovui įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
 • dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų, padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos padaliniais prižiūri įstaigos darbo taisyklių laikymosi tvarką, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis institucijomis;
 • vykdo Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų procedūras;
 • konsultuoja Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, Administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
 • pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Savivaldybei, Administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose; rengia procesinius ir kitus dokumentus teismui;
 • analizuoja ir apibendrina bylų nagrinėjimo teisme rezultatus; informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Administracijos padalinius apie pasibaigusius teismo procesus, įsiteisėjusius teismo sprendimus ir teikia siūlymus dėl jų vykdymo;
 • rengia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Savivaldybės interesams vykdymo procese;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia teikimus ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
 • remdamasis kitų rengėjų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis tikrina ir derina Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja su Skyriaus funkcijomis susijusius juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ar pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo;
 • nagrinėja Skyriui nukreiptus teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui;
 • organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams ir atlieka kitus su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusius veiksmus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Administracijoje;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimo ir papildymo;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą Administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA