KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3095 žmonių

Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2011-09-20
Iš viso apsilankė: 3943328
Šiandien apsilankė: 987
Dabar naršo: 16
 


 

 

Savivaldybės administracijos nuostatai

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2009 m. rugpjūčio 18 d.
sprendimu Nr.TS 22-739

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau tekste – Administracija) yra viešojo administravimo funkcijas atliekanti savivaldybės biudžetinė įstaiga.
2. Administracijos buveinė: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
3. Administracijos savininkas yra Kazlų Rūdos savivaldybė (toliau tekste – savivaldybė), o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kazlų Rūdos savivaldybės taryba (toliau tekste – Taryba).
4. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.
5. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, Tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
6. Administracija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos gali turėti sąskaitų bankuose. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu.
7. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.
8. Administracija yra paramos gavėja.
9. Veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (EVRK 84.11.20).

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Administracijos tikslai: kartu su kitomis savivaldybės institucijomis skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
11. Svarbiausi Administracijos uždaviniai - vykdyti viešąjį administravimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.
12. Administracija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir Tarybos, kolegijos jai pavestas funkcijas.
13. Administracija kaupia, sistemina bei ruošia Tarybos, kolegijos, mero, Administracijos direktoriaus veiklai reikalingą informaciją ir kitą medžiagą bei teikia Tarybai, kolegijai, merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus savivaldos institucijų kompetencijai pavestais klausimais.
14. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius:
14.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
14.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;
14.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
14.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
14.5. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus;
14.6. atlieka sekretoriato, o jeigu jis nesteigiamas, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, mero, Tarybos narių ir Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą
14.7. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;
14.8. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarybos sprendimų nustatytas funkcijas.

III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

15. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę gauti iš savivaldybės bei jos teritorijoje esančių valstybės institucijų bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų duomenis bei informaciją Administracijos kompetencijos klausimais, savo kompetencijos klausimais kreiptis į valstybės institucijas bei įstaigas.
16. Administracija turi ir kitų teisės aktų ir savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktų teisių.

IV. ADMINISTRACIJOS VALDYMO INSTITUCIJOS, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Administracijos direktorius yra Administracijos vadovas - įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui.
18. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė (-ės) steigiama (-os) į pareigas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu skiriamas (-i) Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
19. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
20. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (-ams) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų) tarnybinius nusižengimus.
21. Administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina Taryba.
22. Administracijos direktorius:
22.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
22.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams - seniūnijoms, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
22.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
22.4. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir sąrašus;
22.5. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;
22.6. teikia Tarybai tvirtinti savivaldybės biudžeto projektą, kurį rengia Administracija;
22.7. Tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
22.8. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
22.9. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
22.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;
22.11. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
22.12. pateikia merui Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais;
22.13. atsako už Tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą;
22.14. savo kompetencijos ribose sudaro sutartis;
22.15. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus Administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atstovauti valstybinėse institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
22.16. organizuoja Strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos diegimą Savivaldybėje;
22.17. koordinuoja ir kontroliuoja Strateginio plėtros plano įgyvendinimo eigą;
22.18. užtikrina įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą;
22.19. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
22.20. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje.
22.21. atlieka kitas įstatymais ir teisės aktais Administracijai priskirtas funkcijas.
23. Administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir Tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus šių Administracijos nuostatų 22.5 ir 22.7 punktuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę, kiek ji neapribota Tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus - ir Tarybai.
24. Administracijos direktorius Administracijai atstovauja pagal Administracijos nuostatus, o padalinio vadovas atitinkamam padaliniui atstovauja pagal padalinio nuostatus. Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka gali įgalioti direktoriaus pavaduotoją ar kitą Administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, atstovauti Administracijai už savivaldybės ribų.
25. Savivaldybėje sudaromas Administracijos direktoriaus rezervas, kurio dydį kasmet nustato Taryba, tvirtindama Savivaldybės biudžetą. Administracijos direktoriaus rezervo lėšas skirsto Administracijos direktorius.
26. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam Administracijos valstybės tarnautojui.
27. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

V. ADMINISTRACIJOS, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRA IR VEIKLA

28. Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos (Administracijos filialai) (toliau tekste - padaliniai).
29. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.
30. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę nustato šių padalinių veiklos nuostatai;
31. Administracijos padaliniai palaiko tarpusavio ryšius taip, kad gali vykdyti administracines funkcijas kaip visuma, t.y. teikia vieni kitiems informaciją, reikalingą bet kurio padalinio funkcijoms tinkamai atlikti, bendros ar atskiros kompetencijos sprendimų projektams parengti ar savivaldybės institucijų sprendimams įgyvendinti.
32. Administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams) vadovauja vedėjai, o struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnijoms (Administracijos filialai) - seniūnai (toliau tekste - padalinių vadovai). Padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos laikotarpiu ar jiems negalint atlikti pareigų dėl kitų priežasčių, pavaduoja padalinių nuostatuose numatyti arba Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti tarnautojai.
33. Administracijos kompetencijai priskirti klausimai nagrinėjami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei savivaldybės institucijų sprendimais.
34. Tarybos komitetų rekomendacijos, Tarybos narių paklausimai Administracijos kompetencijos klausimais nagrinėjami ir atsakymai pateikiami Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
35. Tarybos sprendimams, Administracijos direktoriaus įsakymams, mero potvarkiams vykdyti ir kitiems savo kompetencijos klausimams spręsti Administracijos direktorius kviečia posėdžius ir pasitarimus, sudaro darbo grupes, komisijas.
36. Administracija gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius seniūnijose.
37. Administracija nagrinėja gyventojų pasiūlymus, pareiškimus, skundus ir priima interesantus.
38. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai, adresuoti savivaldybės institucijoms, nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat mero ir Administracijos direktoriaus nurodymais.
39. Raštiški gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai priimami savivaldybės Bendrajame skyriuje, kur jie registruojami ir organizuojamas jų nagrinėjimas.
40. Tarybos narių paklausimai (klausimai), nagrinėjami Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
41. Administracijos padaliniai Administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.
42. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Administracijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką, o darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo santykius, reglamentuoja Darbo kodeksas, Valstybės tarnybos įstatymas, ir kiti teisės aktai.
44. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestis nustatomas Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

45. Administracija jai priskirtą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų įstatymų ar Tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
46. Administracijos lėšų šaltiniai:
46.1. savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
46.2. valstybės biudžeto lėšos;
46.3. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
46.4. lėšos gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
46.5. kitos įstatymų nustatytos lėšos;
46.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
47. Administracija skirtas lėšas naudoja nuostatuose numatytai veiklai įstatymų nustatyta tvarka.
48. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nustatyta tvarka.
49. Turtą ir lėšas, gautas kaip paramą, dovanotas, taip pat pagal testamentą, Administracija naudoja paramos teikėjo, dovanotojo arba testatoriaus nurodymu Administracijos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

VII. ADMINISTRACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

50. Administracijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditą atlieka savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyrius.

VIII. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

51. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui.
52. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, etatus ir personalą, savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, savivaldybės turto ir archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su savivaldybe, bei Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymą.
53. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys, taip pat meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
54. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka merui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.
55. Administracijos padalinio reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinio veiklos nuostatai.

IX. LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS

56. Administracija reorganizuojama ar likviduojama Tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti Kazlų Rūdoje 2009 m. rugpjūčio 18 d.

Administracijos direktorius

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras
Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS" INFORMACIJA
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA