KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3437 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius, tel. (8 343) 68 623, el. p. soc@kazluruda.lt

J. Simonavičienė, vedėja
R. Marcinkevičienė, vedėjo pavaduotoja 
V. Radžiūnienė, vyriausioji specialistė
J. Barkuvienė,
vyriausioji specialistė
V. Sendžikienė, vyriausioji specialistė - savivaldybės gydytoja (Vaiko auginimo atostogose)
I. Gudynaitė,
vyriausioji specialistė - savivaldybės gydytoja

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų funkcijos >>

 


Skyriaus tikslas ir uždaviniai:

Skyriaus tikslas - užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės, sveikatinimo veiklos, sanitarijos kontrolės organizavimą savivaldybėje.

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis vykdyti administracinį reglamentavimą: rengti pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos ir sveikatos klausimais, socialines, sveikatinimo ir kitas programas, investicinius projektus, organizuoti jų vykdymą;
 • įgyvendinti valstybės socialinės paramos, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams bei sveikatos politiką savivaldybėje;
 • Savivaldybės tarybos pavedimu formuoti strategiją, tikslus ir uždavinius socialinės paramos, sveikatos, sanitarijos kontrolės, triukšmo prevencijos, socialinių paslaugų, socialinio darbo ir kitų socialinių bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros reikalų srityje;
 • užtikrinti socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, bendruomenėms, organizacijoms administravimą savivaldybėje;
 • analizuoti ir vertinti vykdomą valstybinę ir savivaldybės socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą, sanitarijos kontrolę, socialinių paslaugų poreikį, nustatyti lėšų poreikį pagal finansavimo šaltinius ir ekonominį pagrindimą socialinei paramai, socialinėms paslaugoms, prognozuoti pagrindinius socialinius ir sveikatos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl veiksmingesnių socialinės paramos ir sveikatos priežiūros organizavimo formų;
 • numatyti pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos kryptis ir dalyvauti įgyvendinant žmonių su negalia socialinės integracijos procesą savivaldybėje, organizuoti būsto pritaikymą žmonėms su negalia, koordinuoti neįgaliųjų visuomeninių organizacijų veiklą;
 • organizuoti socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu visuomenėje.
 • įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką vaikų globos (rūpybos) organizavimo klausimais.

Skyriaus funkcijos:

Skyrius atlieka šias funkcijas viešojo administravimo srityje:

 • nustato savo veiklos prioritetus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos, socialinių paslaugų, sveikatos politikos įgyvendinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos, narkomanijos prevencijos, sanitarijos kontrolės, socialinių ir medicinos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei kitais aktualiais socialinės bei sveikatinimo veiklos klausimais, socialinių, sveikatos ir kitų programų projektus;
 • organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų, Savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų programų vykdymą savivaldybėje;
 • rengia socialinės paramos ir sveikatinimo programų (išlaidų) sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių Skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • rengia valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sąmatų projektus, atsako už valstybės biudžeto lėšų tinkamą panaudojimą, tikslinimą, bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
 • prognozuoja valstybės biudžeto išmokoms lėšų poreikį, lėšų poreikio prognozę ir teisės aktų nustatyta tvarka informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, planuojant lėšų panaudojimą Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosioms programoms;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • rengia ir įgyvendina Skyriaus veiklos trumpalaikius, ilgalaikius ir perspektyvinius planus, dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros planą;
 • teisės aktais nustatyta tvarka rengia dokumentus ir organizuoja jų saugojimą;
 • teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo, sistemina ir ruošia saugojimui Skyriaus archyve nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus specialistų, seniūnijų socialinių darbuotojų veiklą;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoja Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamus pakeitimus ir papildymus;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • teisės aktais nustatyta tvarka rengia Skyriaus veiklos ir kitas ataskaitas bei informacijas;
 • teisės aktais nustatyta tvarka rengia piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų finansavimo, sveikatinimo veiklos ir kitų Skyriaus valdymo sričiai priskirtų sutarčių projektus;
 • organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus valdymo sričiai priskirtos veiklos organizavimo ir tobulinimo klausimais;
 • teikia Administracijai, kitoms valstybės institucijoms statistinius duomenis, ataskaitas apie piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų teikimą, sveikatos politikos įgyvendinimą, socialinius darbuotojus, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigas, savivaldybės gyventojų socialines grupes (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, šeimas ir jose augančius vaikus ir kitas) ir kitą informaciją;
 • teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, apskrities gydytojui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus valstybinės socialinės paramos, gyventojų sveikatos sistemos, neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas, medicinos ir socialinių darbuotojų mokymo ir atestavimo ir kitais socialinės veikos bei sveikatos tobulinimo savivaldybėje klausimais;
 • koordinuoja visuomeninių organizacijų veiklą socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo srityje;
 • išduoda neįgaliojo, šalpos pensijos gavėjo pažymėjimus, kitus Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus pažymėjimus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima ir konsultuoja Savivaldybės gyventojus Skyriuje ir seniūnijose, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Savivaldybės interesus kitose institucijose, šalyje ir užsienyje, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų operatyviai išspręsti juose keliami klausimai.
 • renka ir kaupia informaciją apie įvairių socialinių grupių žmonėms teikiamos socialinės paramos ir socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja gaunamos labdaros ir paramos teikimą, panaudojimą pagal paskirtį;
 • rengia seminarus, konferencijas, pasitarimus ir kitus renginius, susijusius su Skyriui pavestomis valdymo sritimis;
 • bendradarbiauja su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis ir visuomeninėmis asociacijomis;
 • orientuoja naujai priimtus Skyriaus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į Skyriaus veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • organizuoja ir koordinuoja studentų, atliekančių Skyriuje darbo praktiką, bei vykdo jų praktikos vertinimą;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir prašymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsako už informacijos susijusios su Skyriaus veikla, savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

socialinių paslaugų administravimo srityje:

 • planuoja socialines paslaugas: vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir apskaičiuoja socialinių paslaugų lėšų poreikį;
 • pagal nustatytus socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikius organizuoja socialines paslaugas: skiria (priima sprendimą) socialines paslaugas asmeniui (šeimai), vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
 • konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja;
 • kasmet sudaro ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės socialinių paslaugų planą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių paslaugų planavimo metodiką;
 • užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia, nukreipia savivaldybės gyventojus (senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia ir vaikus su negalia bei kitus asmenis) į valstybines socialinės globos įstaigas;
 • koordinuoja ir vykdo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų (socialinių paslaugų įstaigų padalinių) veiklos priežiūrą bei socialinių paslaugų (bendrųjų ir nestacionarių socialinių paslaugų, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), dienos socialinės globos ir pan.) kokybę savivaldybės teritorijoje veikiančiose socialinių paslaugų įstaigose ir organizacijose;
 • teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, socialinių paslaugų įkainių ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymo, rūpinasi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra savivaldybėje;
 • vertina socialines programas, kurias pateikia įstaigos, religinės bendruomenės, visuomeninės ar nevyriausybinės organizacijos, ir teikia išvadas bei organizuoja Savivaldybės institucijų norminiais aktais nustatyta tvarka konkursus dėl socialinių paslaugų ar kitos socialinės veiklos programų finansavimo;
 • bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais ir su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, tenkinant Savivaldybės socialiai remtinų asmenų, senų, neįgalių žmonių ir socialinės rizikos asmenų poreikius;
 • organizuoja, teikia informaciją, konsultuoja gyventojus, priima sprendimus dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, nustato specialiuosius poreikius teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja socialinės priežiūros teikimą vienam gyvenančiam ir bendrai gyvenantiems socialinės rizikos asmenims auginantiems vaikus;
 • rengia naujus socialinės paramos ir socialinių paslaugų programų projektus socialiai remtiniems asmenims ir teikia gyventojams informaciją apie vykdomas socialinės paramos programas;
 • organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia, konsultuoja gyventojus, priima reikiamus dokumentus dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia;
 • organizuoja kultūros ir sporto renginius, labdaros koncertus žmonėms su negalia ir socialiai remtiniems asmenims.
 • teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja gyventojus ir priima reikalingus dokumentus, norinčių tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais;
 • rengia atitinkamus teisės aktus dėl globos (rūpybos) nustatymo vaikui, organizuoja globėjų (rūpintojų) paieškos vykdymą, jų mokymą, organizuoja globėjams (rūpintojams), įtėviams paslaugų teikimą savivaldybėje bei pagalbą.
 • bendradarbiausja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais ir specialistais, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis dėl globos (rūpybos vaikui) nustatymo ir globėjų ar įtėvių paieškos.

socialinės paramos mokiniams administravimo srityje:

 • administruoja mokinių nemokamo maitinimo teikimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis;
 • organizuoja socialinės paramos mokiniams panaudojimo mokinių interesams kontrolę bei aprūpinimo mokinio reikmenimis šeimų vaikams teikimą nepiniginėmis formomis Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja nemokamo maitinimo teikimo savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose kontrolę;
 • informuoja mokyklų vadovus apie mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimo tvarkos pasikeitimus;
 • Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijai pritarus, teikia tvirtinti Administracijos direktoriui vidutines dienos, pusryčių, pietų ir vasaros poilsio stovyklose maitinimo kainas bei mokinio rinkinių vidutines kainas.

piniginės socialinės paramos administravimo srityje:

 • atliekant valstybinę (savivaldybės perduotą savivaldybėms) funkciją organizuoja mokėjimą socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu; apskaičiuoja, skiria (priima sprendimą), organizuoja mokėjimą bei teikimą įvairių socialinių išmokų (pašalpų, šalpos pensijų, šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų, vienkartinių bei kitų socialinių išmokų) įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja piniginės socialinės paramos panaudojimo šeimos (asmens) interesams kontrolę bei piniginės socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimą nepiniginėmis formomis Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja Seniūnijose visuomenei naudingus darbus;
 • organizuoja socialinės paramos (piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitokio pobūdžio paramos (maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis), socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams;
 • organizuoja šeimų (asmenų), kurios kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų, pajamų, turto, vaikų priežiūros ir kitų aplinkybių patikrinimą;
 • užtikrina valstybės ir Savivaldybės socialinės paramos skyrimo teisėtumą ir teisingumą;
 • organizuoja pažymų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims apie Savivaldybės gyventojų gautas socialines išmokas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas ir kitą paramą;
 • organizuoja duomenų įvedimą apie socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimą Savivaldybės gyventojams į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS-ą);
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS-ą);
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima prašymus ir dokumentus dėl valstybės paramos teikimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gavus informaciją iš Užsienio reikalų tarnybos, tikrina šeimų (asmenų) išvykusių gyventi į Europos Sąjungos šalis išmokų šeimai mokėjimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neįgaliojo šalpos kompensacijos, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmenų specialiųjų poreikių lygį ir tenkinimą, parengia pažymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo neįgaliems asmenims;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja piniginės socialinės paramos teikimą Seniūnijose:
 • vykdo piniginės socialinės paramos, valstybinių išmokų priėmimo ir duomenų suvedimo į SPIS-ą kontrolę Seniūnijose;
 • atlieka tikrinimo procedūras atrankos būdu parinktiems Seniūnijose priimtiems gyventojų prašymams piniginei socialinei paramai gauti;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje piniginės socialinės paramos, valstybinių išmokų mokėjimo žiniaraščių paruošimą, sutikrintus ir paruoštus mokėjimo žiniaraščius teikia Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;
 • vykdo valstybinių išmokų, piniginės socialinės paramos mokėjimo žiniaraščių perdavimą Pašto skyriui;
 • Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui kiekvieną mėnesį teikia ataskaitas apie valstybinių išmokų, tikslinių kompensacijų, suteiktos piniginės socialinės paramos faktines išlaidas;
 • rengia ir teikia ataskaitas, paraiškas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis ministerijoms ir kitoms institucijoms;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir išduoda pažymas pagal Skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja maisto ir kitų produktų teikimą pagal valstybės ar Europos sąjungos programas savivaldybės teritorijoje gyvenantiems labiausiai nepasiturintiems asmenims;
 • organizuoja Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklą, neveiksnių asmenų būklės vertinimą, išvadų pateikimą;
 • atstovauja teismuose teikiant išvadą civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo veiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui;
 • vykdo komisijų protokolų registrą pagal Skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja finansinės paramos gavimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvą, gavimą juos laidojantiems artimiesiems;
 • organizuoja paramos gavimą mirties atveju, veda prašymų laidojimo pašalpai gauti registrą;
 • organizuoja fizinių asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti, išėmimą pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamo turto duomenų baze;
 • organizuoja pažymų išėmimą, teikimą fiziniams ir jurdiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka, veda pažymų apie gaunamas išmokas registrą.

socialinio darbo seniūnijose organizavimo srityje:

 • planuoja ir organizuoja socialinį darbą Seniūnijose pagal specializaciją su įvairiomis gyventojų socialinėmis grupėmis (senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis su negalia ir šeimomis, auginančiomis vaikus su negalia, suaugusiais socialinės rizikos asmenimis, šeimomis ir kitomis gyventojų socialinėmis grupėmis), bendruomenėmis ir organizacijomis;
 • nustato socialinio darbo organizavimo kryptis, vertina socialinio darbo Seniūnijose veiksmingumą ir apibendrina rezultatus;
 • analizuoja savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo bei socialinio darbo su asmeniu (šeima) metodus ir formas, skatina inovacijas socialinio darbo srityje;
 • kaupia statistinius duomenis ir kitą informaciją apie gyventojų socialines grupes: šeimas ir jose augančius vaikus pagal socialinę padėtį - socialiai remtinas, daugiavaikes ir pan., senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, socialinės rizikos asmenis (narkomanus, alkoholikus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, benamius, valkatas, prostitutes ir kitus prie visuomenės nepritapusius asmenis) ir kitus asmenis;
 • siekiant užtikrinti efektyvų socialinį darbą, surenka kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenų bazėje turimą informaciją apie asmenis (šeimas);
 • rengia ir tobulina socialinio darbo su įvairiomis socialinėmis grupėmis organizavimo metodikas, teikia metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams, dirbantiems Seniūnijose ir kitose socialinių paslaugų įstaigose, religinėse bendruomenėse, visuomeninėse organizacijose;
 • organizuoja socialinių darbuotojų, visuomeninių organizacijų atstovų, savanorių mokymą, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei atestavimą;
 • teikia informaciją apie smurtą prieš vaikus, vaikų nepriežiūros atvejus Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos Kazlų Rūdos skyriui;
 • kontroliuoja Administracijos teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose (Seniūnijose) socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą gyventojams.

sveikatos politikos įgyvendinimo srityje:

 • 14.1. vykdo savivaldybės teritorijoje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą, ;
 • 14.2. organizuoja visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, atlieka visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėseną;
 • 14.3. įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka organizuoja pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programų, kitų tikslinių ir kompleksinių sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • 14.4.organizuoja sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • 14.5. koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas;
 • 14.6. numato ir organizuoja savivaldybės teritorijoje pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros), vykdo valstybės deleguotą funkciją - dalyvauja organizuojant antrinę asmens sveikatos priežiūrą;
 • 14.7.prognozuoja visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas Savivaldybėje;
 • 14.8. organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, informuoja apie tai gyventojus, teikia išvadas ir pasiūlymus sveikatos gerinimo klausimais;
 • 14.9.prižiūri ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi Lietuvos Respublikos sveikatinimo veiklos teisės aktų;
 • 14.10. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija ir organizuoja Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;
 • 14.11. kontroliuoja Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas ar jos nepažeidžia pacientų teisių;
 • 14.12. organizuoja Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
 • 14.13. organizuoja Savivaldybei priskirtų triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo priemonių įgyvendinimą;
 • 14.14. Organizuoja:
 • 14.14.1.Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą įgyvendinant Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones;
 • 14.14.2.Savivaldybės narkomanijos prevencijos komisijos darbą ir koordinuoja Savivaldybės narkomanijos prevencijos programos įgyvendinimą;
 • 14.15.užtikrina sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • 14.16. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų, organizacijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją veiklą;
 • 14.17. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pažeidėjams, perduoda juos svarstyti Savivaldybės Administracinei komisijai.

 

 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA